Hospitc giao tiếp tiếng Thái APK on Computer

Học giao tiếp tiếng Thái에 대한 설명

  • 최신 버전 : 1.1
  • 게시 날짜 : 2016 년 10 월 19 일
  • 카테고리 : 무료 여행 및 로컬 앱
  • 요구 사항 : Android 3.2 이상
  • VC Apps 베트남
Ứng dụng Học giao tiếp tiếng Thái (태국) ph (Kh Kh Thailand Thailand Thailand Thailand Nội chunga chứa hơn 2000 câu hội thoại giao tiếp cơ bản dành cho các đội tượng đi du lịch, hospitc tập, 라오 động tại than lan cần có. Chào hỏi, thời gian, chữ số, phương hướng, địa điểm, mua sắm, ㅏ uống, cấp cứu, hẹn hò, gia đình ... 더보기

Tính năng chính :

- 22 22 ố ố 22 22 22 22 22 22 22

- Hỗ trợ mm thanh cùu hội thoại

- 친구 추가 Thеm vào mục yêu thích / 즐겨 찾기 추가

- 2 번과 2 번에 대한 답변 : Anh, Việt

다음과 같은 질문에 대한 답변 : [email protected]

hoặc 블로그 vcappsvn.blogspot.com/

다운로드 및 설치 방법 Hospitc giao tiếp tiếng Thái APK on Computer - Windows XP/7/8/10, Mac Os:
  • 다운로드하고 설치해야 안드로이드 에뮬레이터 PC
  • 출발 안드로이드 에뮬레이터 PC
  • 구글에서보기 Play 스토어 앱과 컴퓨터에서 실행 할 앱을 선택